Geld lenen en leeftijd, hoe zit het precies? Wat is de maximale leeftijd en waar moet je nog meer rekening meer houden...


offerte aanvragen

Geld lenen en leeftijd, hoe zit het precies?

Of en aan wie kredietverstrekkers geld uitlenen is doorgaans afhankelijk van de risico-inschatting of de potentiële klant zijn of haar betalingsverplichting nakomt en de lening netjes terugbetaalt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de sterftekans. Immers, met het toenemen van iemands leeftijd, neemt de kans op overlijden eveneens toe. Dit gegeven komt dan ook terug in de acceptatierichtlijnen van banken en kredietverstrekkers.

Leeftijdsgrenzen

Om in aanmerking te komen voor een lening in Nederland gelden leeftijdsgrenzen. Zo geldt dat iemand minimaal 18 jaar dient te zijn voor een lening. Wat betreft de maximale leeftijd bestaan er twee definities; de maximale leeftijd om nog een lening of krediet af te sluiten en de maximale leeftijd waarbij de lening ingelost dient te zijn. Deze maxima verschillen per aanbieder en worden zo nu en dan verruimd (we worden immers ook steeds ouder). Via Geldlenen.nl kan een lening aangegaan worden tot en met 68 jaar, daarnaast moet de lening ingelost zijn voor de 75e verjaardag.

Overige acceptatievoorwaarden

Naast leeftijd is het uiteraard ook van belang dat er een goede balans bestaat tussen inkomsten en uitgaven. Banken en kredietverstrekkers nemen naast inkomen uit loondienst meestal ook inkomen uit pensioen in combinatie met AOW-uitkering mee in de berekening wat iemand verantwoord kan lenen. Daarnaast is het van belang dat er geen onregelmatigheden zichtbaar zijn op het uittreksel bij Bureau Kredietregistratie.

Wat er maandelijks moet worden betaald

In geval van een lening wordt er elke maand een bedrag door de kredietverstrekker geïncasseerd. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Aflossingsvrije kredieten, waarbij maandelijks alleen rente over het opgenomen saldo wordt betaald, worden niet meer verstrekt.

Onderpand

In sommige gevallen kan er een onderpand gegeven worden inzake de verstrekking van een krediet. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een huis of aandelenportefeuille. Echter wordt dit onderpand doorgaans gevraagd in de gevallen dat kredietverstrekking via reguliere weg niet mogelijk is (bijvoorbeeld als maximale leeftijd reeds is bereikt). Dit soort maatwerkconstructies zijn doorgaans slechts mogelijk bij de huisbank.

De looptijd en de lening afbetalen

Een lening heeft een looptijd. Indien er een persoonlijke lening wordt afgesloten heeft de lening een vaste looptijd. Dit houdt in dat, indien alle maandtermijnen maandelijks worden voldaan, de einddatum bij aanvang van de lening vast staat. Wordt er echter gekozen voor een doorlopend krediet, dan is er geen vaste looptijd. De looptijd is namelijk afhankelijk van renteschommelingen, (her)opnames van het krediet en eventuele extra inlossingen. Verstrekkers van doorlopend kredieten nemen vaak in hun voorwaarden op dat bij bereiken van de 60e verjaardag de maandlast wordt verhoogd naar 2% van de kredietlimiet en dat opnemen van het krediet vanaf dat moment niet meer mogelijk is. Resultaat hiervan is dat het krediet doorgaans rond de pensioengerechtigde leeftij is afgelost. Immers dalen de inkomsten op dat moment.

Overlijden en restschuld

Indien een kredietnemer komt te overlijden gedurende de looptijd van een lening en is de lening nog niet in zijn geheel terugbetaald, dan wordt de restschuld op de nabestaande verhaald, mist zij de nalatenschap (bezittingen en schulden) accepteren. Er bestaat de mogelijkheid om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. In dat geval wordt er eerst een inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schulden, zodat de erfgenaam aan de hand daarvan kan besluiten de nalatenschap definitie te aanvaarden of te verwerpen.

De financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden kunnen ook verzekerd worden door middel van een overlijdensrisicoverzekering. Met deze verzekering wordt de restschuld (gedeeltelijk) kwijtgescholden in geval van overlijden van de verzekerde. Voor deze verzekering wordt maandelijks een premie betaald. De hoogte van de premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en de leeftijd van de verzekerde. Sommige aanbieders van krediet nemen een standaard overlijdensrisicoverzekering op in de voorwaarden van het krediet. Het is dan niet nodig om apart een dergelijke verzekering af te sluiten. Wel is het zo dat de maximale uitkering vaak gesteld is op 25.000 euro. Daarnaast is de rente van deze leningen doorgaans hoger. Het is aan te raden een berekening te maken welke constructie het voordeligst is.

Hoe zit het met de rente?

De rente is niet afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager maar het type leenproduct dat wordt afgesloten. In geval van een persoonlijke lening staat deze rente net als de looptijd vast. Aan de andere kant bij een doorlopend krediet is de rente variabel.

Veel kredietaanbieders maken gebruik van risk based pricing. Dat wil zeggen dat de hoogte van de rente die wordt aangeboden afhankelijk is van het risico profiel van de toekomstige klant. Des te hoger het risico, des de hoger de rente. De rente op consumptieve leningen varieert van ca 5% tot 15%. Om te weten of en tegen welk tarief er geleend kan worden is kan een vrijblijvende offerte aangevraagd worden.